Şartlar ve Koşullar

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Cyberforce olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca sizi, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

 1. VERİ SORUMLUSU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Cyberforce tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Cyberforce ‘te tanımlanmış acil durum, bilgi güvenliği, araştırma-soruşturma, eğitim, güvenlik, işe alım, müşteri Log Kayıtları, Müşteri NOC/SOC desteğinin verilmesi, Penetrasyon (sızma) testi, müşteri operasyonel süreçleri, gizlilik sözleşme süreçleri, iş akdi ve mevzuattan kaynaklı süreçleri için kişisel veriler işlenmektedir. İşlenen kişisel veriler KVKK ‘ya ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen sürelere uygun olarak fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Kişisel verileri işleme amaçlarımız aşağıda detaylandırılmıştır;

 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimizle yaptığımız sözleşmelere istinaden veri sahiplerine hizmet verilmesi,
 • Cyberforce‘ın yürütmekte olduğu, SOC, NOC, PENETRASYON ve operasyonel hizmetlerin verilebilmesi,
 • Hukuksal açıdan yaşanan problemler esnasında adli mercilere sunulmak üzere kişisel veri sunulmaktadır,
 • Cyberforce'ın kurumsal güvenliğini sağlanabilmesi için kişisel veriler işlenmektedir,
 • Cyberforce bünyesindeki departmanların verdiği hizmet yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlenmektedir,
 • Müşteriler ile yapılan sözleşme kapsamında faturalama, raporlama, cari detaylandırma faaliyetleri için kişisel verileriniz işlenmektedir,
 • Veri Sorumlusu olan müşterilerimize gerçekleştirilen faaliyetlerin raporlanması için kişisel veriler işlenmektedir,
 • Personellerimizin yasal haklarının yerine getirilmesi, maaş ödemeleri, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, personel yetkinliklerinin ölçülmesi, performansın ölçülmesi, sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi, seyahat süreçlerinin yürütülmesi, acil durumlarda ulaşılabilmesi için kişisel veriler alınmaktadır,
 • İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi ve kurum fiziksel güvenliklerinin üst seviyede tutulabilmesi için çalışanlarımızın biyometrik verileri işlenmektedir,
 • Müşteri desteğinin verilmesi, satış pazarlama ve çalışan adayların yerleştirme süreçleri için iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Ürün ve hizmet tedarik süreçlerinin ve satış destek sonrası hizmetlerinin yürütülmesi için kişisel veriler alınmaktadır,
 • Cyberforce'ın yürüttüğü ve sponsor olduğu projelerde, Cyberforce bünyesinde ileriye dönük aktif rol alabilecek öğrenci ve adayların tespiti için potansiyel çalışanların performans kriterleri ve iletişim bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın insan kaynakları süreçlerinin sorunsuz bir şekilde yürütülebilmesi, çalışanlarımızın kanunların öngördüğü haklarının ve diğer yan haklarının tahsisinin gerçekleştirilebilmesi için,
 • Çalışan adayları ve stajyerlerinin başvuru süreçlerinin yürütülebilmesi, iş görüşmelerinin daha etkin yürütülebilmesi ve ileriye dönük çalışan adayları ve stajyerler ile iletişimin sağlanabilmesi,
 • Çalışanlarımızın performans değerlendirmelerinin yapılabilmesi,
 • Cyberforce‘ın faaliyetlerine ilişkin organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilebilmesi ve gerekli duyuruların yapılabilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, eğitim tanıtımları ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikayet ve önerileri değerlendirebilmek ve firmamızla paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilme,
 • Cyberforce departmanlarında sunulan ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak için iletişim bilgileri işlenmektedir,
 • Eğitimler için hazırlanan eğitim materyallerinin hazırlanabilmesi ve doğru kişiye teslim edilebilmesi,
 • Eğitimler, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,

 

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; ---------------------------- internet adresinde yayınlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası ‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ

Kişisel verilerinizin silinmesi konusunda detaylı bilgilere; ---------------------------------- internet adresinden yayınlanan Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası‘ndan ulaşabilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI

Müşterilerimize ve çalışanlarımıza ait kişisel veriler kamu faydası gözetilmesi kaydı ile KVKK ’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK ’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde; Cyberforce, faaliyetlerini yürütebilmek için resmi kamu kurum ve kuruluşları, iş birliği yaptığı ilgili tedarikçiler, İlgili Servis Sağlayıcıları, Müşteriler, iş ortakları ve anlaşmalı olduğu bankalarla kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecektir.

Cyberforce bünyesindeki tüm kişisel verilerin yurtdışına aktarımı yapılmamaktadır.

 1. ALINAN KİŞİSEL VERİLER

Cyberforce bünyesinde çalışanlar, aday çalışanlar, müşteri, müşteri ilgili kişisi, müşteri adayı, referans, veli/vasi/temsilci, potansiyel çalışan, ziyaretçi ve stajyer kişisel verileri barındırılmaktadır. Alınan kişisel verilerin kategorileri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINDA YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un, 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.  Kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası dokümanında detaylandırılmıştır.

 1. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Cyberforce’a yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Cyberforce tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Cyberforce tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

 1. İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;

 • Cyberforce İrtibat Bilgileri;

Veri Sorumlusu: Cyberforce Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Kişisel verileriniz için başvuru yöntemleri aşağıdaki gibidir;

Yöntem Adres Detay
Adrese elden yapılan başvuru   İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.
Noter aracılığı ile başvuru   İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile başvuru   İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz Veri Sorumlusunun KEP adresine göndererek yapacağı başvurudur.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.