1.      AMAÇ

Bu politika veri sorumlusu sıfatıyla Cyberforce tarafından yürütülen her türlü faaliyette 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (Kanun) uygun olarak kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik benimsenen yöntemleri tarif etmeyi ve Kanun’un 10. Maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmeyi amaçlamaktadır. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, kişisel verilerin Cyberforce tarafından toplanması, kullanılması, paylaşması, saklanması ve imhası süreçlerinde uygulanan prensipleri içerir. Müşterilerimizi, kurum çalışanlarını, ziyaretçileri, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurum tarafından işlenen bütün kişileri bilgilendirmeyi amaçlanmaktadır.

2.     KAPSAM

Bu Politika ile kurumumuz otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla kurumumuzun süreçlerinde işlenen tüm kişisel verileri kapsar.

3.     YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Kurum içerisinde Kanun, Yönetmelik ve Politika ile belirtilen kişisel verilerinin; saklanması ve imhasına dair gereklerin yerine getirilmesinde tüm çalışanlar, danışmanlar, dış hizmet sağlayıcıları ve diğer surette kurum nezdinde kişisel veri saklayan ve işleyen herkes bu gerekleri yerine getirmekten sorumludur. Her iş birimi kendi iş süreçlerinde ürettiği veriyi saklamak ve korumakla yükümlüdür.

KVK Kurulu ile yapılan tebligat veya yazışmaları veri sorumlusu adına tebellüğ veya kabul etme ve sicile kayıt gibi işlemlerin sorumluluğu “Veri Sorumlusu İrtibat Kişi” sindedir.

4.     TANIMLAR VE KISALTMALAR

Açık Rıza; Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

İlgili Kullanıcı; Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişilerdir.

İmha; Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Kanun; KVKK 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Kayıt Ortamı; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri; Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi; Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi; Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kişisel Verilerin Silinmesi; Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.

Kişisel Verilerin Yok Edilmesi; Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Kurul; Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Özel Nitelikli Kişisel Veri; Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Periyodik İmha; Kanun’da yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re’sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Veri Sahibi/İlgili Kişi; Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Veri İşleyen; Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Yönetmelik; 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

5.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

Cyberforce kişisel verileri korunması ve işlenmesi için gerekli tedbirleri ve uygulanan süreci işbu politika ile somut bir şekilde ortaya koymaktadır. İlgili kanunlar ve yönetmelikler ile bu politikanın uyumsuz olduğu durumlarda ya da güncellenen mevzuatlar doğrultusunda politikanın güncel olmaması halinde Cyberforce yürürlükteki mevzuata uyacağını kabul etmektedir. Kanunun, yönetmelik ve mevzuatlarda olan değişikliklere göre bu politika güncellenip, Cyberforce’ın yasal gereklikleri yerine getirmesi için revize edilir.

5.1  İşlenen Kişisel Veriler

Cyberforce aşağıda belirtilen kişisel verileri işlemektedir:

KİŞİSEL VERİ

 

 

ÇALIŞAN ÇALIŞAN

 

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

 

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN REFERANS SATJYER VELİ /VASİ

 

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Biyometrik Veri X       X          
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri X X     X     X    
Cinsel Hayat         X          
Dernek Üyeliği         X          
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar         X          
Finans X       X          
Fiziksel Mekân Güvenliği X X     X     X   X
Genetik Veri         X          
Görsel ve İşitsel Kayıtlar X       X          
Hukuki İşlem         X          
İletişim X X X X X X X X X  
Irk ve Etnik Köken   X     X     X    
İşlem Güvenliği     X   X          
Kılık Kıyafet         X          
Kimlik X X X X X X X X    
Lokasyon         X          
Mesleki Deneyim X X     X X   X    
Müşteri İşlem           ü        
Özlük X X X X X X   X    
Pazarlama         X          
Risk Yönetimi         X          
Sağlık Bilgileri X X     X     X    
Sendika Üyeliği         X          
Siyasi Düşünce Bilgileri         X          
Vakıf Üyeliği         X X        

 

5.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Cyberforce kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlarda işlemektedir:

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞAN ÇALIŞAN

 

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

 

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN  

 

REFERANS

SATJYER  

 

VELİ /VASİ

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                 X  
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi   X       X X X    
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi X                  
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi X                  
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi X   X X            
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi X                  
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini X X           X   X
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi   X X X            
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması X                  
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi     X              
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi X                  
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi     X              
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi     X X            
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi     X X            
Noc Hizmetlerinin Yürütülmesi     X              
Penetrasyon Süreçlerinin Yürütülmesi         X          
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi ü         X        
Potansiyel Çalışanın Tespit Süreci           X        
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi     X X            
Soc Hizmetlerinin Yürütülmesi     X              
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi X   X              
Talep / Şikayetlerin Takibi     X X            
Ücret Politikasının Yürütülmesi ü                  

 

5.3  Kişisel veri toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 • Veri Toplama Yöntemleri

Cyberforce kişisel verileri elde etme yöntemleri aşağıda belirtilmiştir:

KİŞİSEL VERİ ÇALIŞAN ÇALIŞAN ADAYI MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN İLGİLİ KİŞİSİ POTANSİYEL ÇALIŞAN  

 

REFERANS

SATJYER VELİ /VASİ/TEMSİLCİ ZİYARETÇİ
Biyometrik Veri Uygulama       Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
    Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
    Yazılı
Mail
   
Cinsel Hayat         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Dernek Üyeliği         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Finans Mail
Telefon
      Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Fiziksel Mekân Güvenliği Uygulama Uygulama     Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
    Uygulama   Uygulama
Genetik Veri         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Görsel ve İşitsel Kayıtlar Elden
Yazılı
      Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Hukuki İşlem         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
İletişim Elden
YazılıSözlü
Yazılı
Mail
Sözlü
Mail
Kartvizit
MedyaEldenUygulama (Wep Portal)
Elden
SözlüUygulama (Wep Portal)
Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Portal

 

Mail

Yazılı
Mail
Yazılı
Mail
Yazılı
MailYazılı
MailYazılı
Mail
 
Irk ve Etnik Köken   Yazılı
Mail
    Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
    Yazılı
Mail
   
İşlem Güvenliği     Uygulama   Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Kılık Kıyafet         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Kimlik Elden
Yazılı
MailTelefon
Yazılı
Mail
Sözlü
Mail
KartvizitYazılı
Hard Disk Uygulama (Wep Portal)
Elden
Sözlü Uygulama (Wep Portal)
Uygulama
EtikHackleme Yöntemi
Portal
Mail
Yazılı
Mail
Yazılı
MailYazılı
Mail
   
Lokasyon         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Mesleki Deneyim Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
Portal
    Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
Portal

 

Mail

  Yazılı
Mail
   
Müşteri İşlem           Portal
Mail
       
 

 

 

Özlük

 

 

 

 

Elden
Yazılı

Mail

 

 

 

Yazılı
Mail
Portal

 

 

 

Mail
Excel
Hard Disk
Sunucu Uygulama (Wep Portal)

 

 

 

Uygulama (Wep Portal)

 

 

 

Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi

 

 

Portal

Mail

   

 

 

Yazılı
Mail

   
Pazarlama         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Risk Yönetimi         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Sağlık Bilgileri Elden
Yazılı
Yazılı
Mail
    Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
    Yazılı
Mail
   
Sendika Üyeliği         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Siyasi Düşünce Bilgileri         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         
Vakıf Üyeliği         Uygulama
Etik Hackleme Yöntemi
         

 

 • Veri İşleme Hukuki Sebepleri

Cyberforce kişisel verileri işleme hukuki dayanakları aşağıda belirtilmiştir:

 

VERİ İŞLEME AMACI ÇALIŞAN ÇALIŞAN

 

ADAYI

MÜŞTERİ MÜŞTERİ ADAYI MÜŞTERİNİN

 

İLGİLİ KİŞİSİ

POTANSİYEL ÇALIŞAN  

 

REFERANS

 

 

SATJYER

 

 

VELİ /VASİ

/TEMSİLCİ

ZİYARETÇİ
Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi                 Meşru Menfaat  
Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi   Açık Rıza       Açık Rıza Açık Rıza Kanun

 

Meşru Menfaat

   
Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Kanun                  
Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi Kanun                  
Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat   Açık Rıza Açık Rıza            
Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat                  
Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini Meşru Menfaat Meşru Menfaat           Meşru Menfaat   Meşru Menfaat
İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi   Açık Rıza Sözleşme

 

Açık Rıza

Açık Rıza            
İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması Kanun                  
İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi     Sözleşme              
Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi Kanun                  
Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi     Sözleşme              
Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi     Kanun

 

Sözleşme

Açık Rıza

Açık Rıza            
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi      

 

Açık Rıza

 

 

Açık Rıza

           
Noc Hizmetlerinin Yürütülmesi     Sözleşme              
Penetrasyon Süreçlerinin Yürütülmesi         Sözleşme          
Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat         Açık Rıza        
Potansiyel Çalışanın Tespit Süreci           Açık Rıza        
SOC Hizmetlerinin Yürütülmesi     Sözleşme              
Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Meşru Menfaat   Sözleşme              
Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi (34)     Açık Rıza Açık Rıza            
Talep / Şikayetlerin Takibi (41)     Açık Rıza Açık Rıza            
Ücret Politikasının Yürütülmesi Kanun

 

Sözleşme

                 

 

 

5.4  Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

 • İdari ve Teknik Tedbirler

Kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına alınan idari ve teknik tedbirler “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası ‘nda detaylandırılmıştır.

5.5  Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin İlkeler

Kanun’un 4 maddesi 2. bendinde kişisel verilerin işlenmesi için ilkeler belirlenmiştir. Cyberforce belirlenen ilkelere uygun şekilde kişisel verileri işlemektedir.

Kişisel verilerin işlenmesi aşağıdaki ilkelere uygun yapılmaktadır;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 2. Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

5.6  Kişisel Verinin İşlenmesi Şartları

Cyberforce kişisel verileri yasal zorunluluklar nedeniyle ve müşterilerimize hizmet sunulması adına işlemektedir. Tam metnine www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşabileceğiniz Kanun’un 5/2 maddesi gereği verinin işlenmesinin:

 1. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yukarıda belirtilen durumlara dışında Cyberforce ancak veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

5.7  Kişisel Verilerin İmhası

Cyberforce tarafından elde edilen kişisel verilerini imhası “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası‘nda detaylandırılmıştır.

5.8  Kişisel Verilerin Yurtiçindeki Kişilere Aktarılması

Cyberforce, kişisel verilerin üçüncü taraflarla paylaşılması hususunda, diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla, Kanun’da düzenlenen şartlara özenle uymaktadır. Bu çerçevede, kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Ancak, Kanun’da belirtilen aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde kişisel veriler; veri sahibinin açık rızası temin edilmeksizin de aktarılabilecektir:

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Yeterli önlemler alınmak kaydıyla; sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda öngörülmesi, sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler bakımından ise,

 • Kamu sağlığının korunması,
 • Koruyucu hekimlik,
 • Tıbbî teşhis,
 • Tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi gibi amaçlarla açık rıza temin edilmeksizin kişisel verileriniz aktarılabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verilerin aktarılmasında da, bu verilerin işlenme şartlarında belirtilen koşullara uyulmaktadır.

5.9  Kişisel Verilerin Yurtdışındaki Kişilere Aktarılması

Cyberforce yurtdışına herhangi bir veri aktarımı söz konusu değildir.

5.10   Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri

5.10.1    Kamera Kaydı

Cyberforce tarafından güvenliğin sağlanması amacıyla, ofis içerisi güvenlik kamerasıyla izlenmektedir.

Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, Kanun ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun ofisi ziyarete gelen tüm kişilerin ofis girişlerinde ve içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; kurumun, çalışanların, müşterilerin ve ziyaretçilerin güvenliğinin sağlaması amaçlanmaktadır.

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde Kanununda yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.

Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara yalnızca sınırlı sayıda kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, ihtiyaç halinde sadece kurumun yetkili personeli tarafından izleyebilmektedir. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.

Kurumumuz tarafından Kanunun 12. maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

5.10.2    İnternet Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verileri ve İnternete Erişim Noktası Hizmeti İçin Alınan Kişisel Veriler

Kurumumuz bütün çalışanlarına internet hizmeti vermektedir.  Verilen hizmetin log kayıtlarının 5651 sayılı Kanun (İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında) gereği kimlik bilgileri ve internet log kayıtları alınmakta ve saklanmaktadır. İşlenen kişisel veriler 5651 sayılı kanun gereği 2 yıl saklı tutulmaktadır.

5.11    Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’dan kaynaklanan veri sahibi haklarınız ilgili Kanunun 11. Maddesinde sayılmış olup şunlardır:

MADDE 11- (1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

 

Başvuru formuna web sayfa adresi üzerinden ulaşabilirsiniz ya da Cyberforce ofisimizi ziyaretinizde talep edebilirsiniz.

Cyberforce KVKK İlgili Kişi Başvuru Formu ile yapılan başvuruların kabul edilebilmesi için aşağıdaki hususlarda Kişisel Veri Sahibi ‘nin dikkat etmesi gerekmektedir;

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız bildirim ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda;talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirmeniz gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınızın sorunsuz takibi için kargo yoluyla gönderilen başvurularınızın noter tasdikli ve iadeli taahhütlü olarak gönderilmesi gerekmektedir. Otuz günlük yasal hakkınız noter aracılığı ile başvurmanız halinde, başvurunuzun kurumumuza tebliğini müteakip başlayacaktır. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir. İlgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

 

Yukardaki maddelerde geçen haklarınızı “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu ‘nu doldurarak aşağıdaki yöntemlerle yapabilirsiniz:

Yöntem Adres Detay
Adrese elden yapılan başvuru   İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup, Kişisel verileriniz ile ilgili işlemin yapılmasını istediğiniz Veri Sorumlusunun yukarıda belirtilen adresine bizzat yapacağı başvurudur. Başvuru esnasında kimliğini ibraz etmesi gerekmektedir.
Noter aracılığı ile başvuru   İlgili kişinin noter tarafından tasdiklenmiş “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu iadeli/taahhütlü olarak belirtilen adrese göndermesi veya noter tarafından belirtilen adrese gönderilerek yapılan başvurudur. Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.
KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) ile başvuru   İlgili kişinin “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra başvuru yapmak istediğiniz Veri Sorumlusunun KEP adresine göndererek yapacağı başvurudur.